artIgennem sit professionelle virke, har Emil Raun benyttet flere forskellige redskaber i sit socialpædagogiske arbejde, hvoraf det ene går under navnet ART. Redskabet hører under kategorien manualbaserede programmer, hvilket kort og godt vil sige, at man med en social indsats følger en på forhold detaljeret metode.

Bag redskabet ligger et langt forskningsmæssigt grundlag, hvor aggressiv adfærd f.eks. ses som en tillært adfærd. Dette er vigtigt aspekt for Emil Raun, hvor den enkelte unge f.eks. bliver vurderet i forhold til sit sociale tilhørsforhold. Teorien bag ART kan således kobles sammen med kognitiv læringsteori og adfærdsanalyser.

Sammen med ART og de resterende redskaber der er til rådighed, arbejdes der efter at skabe trygge og forudsigelige rammer for de unge. Således kan de unge som oftest forvente en skemalagt uge på en af institutionerne, hvor der ikke kommer uforudsete overraskelser. Overraskelser kan skabe uro, og at arbejde med faste mønstre for de unge er derfor vigtigt i mange henseender.

Emil Raun anbefaler, at man som udgangspunkt målretter ART mod unge med svage sociale færdigheder og mangel på selvbeherskelse. Han mener endvidere, at det proaktive arbejde for at forberede den unge til voksenlivet træner de unge i at ræsonnere moralsk og empatisk, og redskabet viser ofte overordentlige positive resultater.

Overordnet set har Emil Raun erfaret, at de unge tager ART til sig og også bruger det efter opholdet på en af institutionerne.